Villkor för anmälan till Kurs/Utbildning

1. 1. ALLMÄNT 

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB med org.nr.: 556602-0862 (nedan kallad "Gunnebo") tillhandahåller kurser och utbildningar genom fysiska och/eller digitala möten och/eller förinspelat videomaterial.

Kurs(er) kan bokas av privatpersoner i egenskap av konsument, eller av näringsidkare som anmäler en eller flera av sina anställda till Kurs(er) (nedan kallad "Beställaren").

Gunnebo och Beställaren är nedan gemensamt refererade till som "Parterna" och var och en för sig som "Part".

Den individ som blivit antagen till en Kurs, är nedan kallad för "Deltagaren".

Godkännande av villkoren: En förutsättning för att anmälan till Kurs/Utbildning ska kunna slutföras, är att dessa Villkor godkänns av Beställaren och Deltagaren. Genom att anmälan slutförs, intygas att Villkoren godkänns av Beställaren och Deltagaren

Kursdeltagare under 18 år: Om den person som anmäls till en Kurs/Utbildning är under 18 år, måste den underåriges vårdnadshavare eller förmyndare slutföra anmälan. I sådana fall är det förmyndaren eller vårdnadshavaren som blir Gunnebos avtalspart och den underårige anges som den individ som ska delta på Kursen/Utbildningen och nyttja tjänsten.

Behörig företrädare: Den person som representerar en näringsidkare och som slutför en anmälan av individ till Kurs(er) för näringsidkarens räkning, intygar härmed att denne har rätt att ingå juridiskt bindande avtal på vägnar av den näringsidkare som representeras och att dessa Villkor blir bindande mellan Gunnebo och den representerade näringsidkaren. Näringsidkaren ifråga ansvarar för att dennes anställda, som antagits till Kurs, följer dessa Villkor och ansvarar för deras eventuella avtalsbrott.

Tvingande lagstiftning: Om Beställaren är en konsument, ska Villkoren inte gälla i den mån de begränsar konsumentens rättigheter enligt svensk tvingande lag.

2. DEFINITIONER

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Deltagare: avser individ som blivit antagen till en Kurs/Utbildning.

Läroplattformen: avser www.gunneboakademi.se.

Kurs/Utbildning: avser den kurs och/eller utbildning som Gunnebo tillhandahåller och som beställs via Läroplattformen.

Distanskurs: avser en Kurs/Utbildning som tillhandahålls på distans.

3.  ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE 

3.1. Allmänt.

Anmälan till Kurs/Utbildning ska ske enbart via Läroplattformen i enlighet med instruktioner angivna där.

I samband med bokningen ska också ett formulär fyllas i med kontaktuppgifter tillhörande de individer som anmäls till Kursen/Utbildningen.

Sista anmälningsdag är dagen innan Kursen/Utbildningen startar, såvida inte annat uttryckligen framgår.

Om en individ som anmälts till Kursen/Utbildningen har blivit antagen och tilldelad en plats, skickar Gunnebo en antagningsbekräftelse till Deltagaren. När bekräftelsen skickas, har ett bindande avtal om Kurs/Utbildning ingåtts.

3.2. Särskilda villkor för Slow Flowers-utbildning

Ansökningsperioden för Slow Flowers-24 är 1/11 2023-29/1 2024 eller tills klassen är fulltecknad.

4. UTBILDNINGSAVGIFT OCH BETALNING 

4.1. Allmänt.

Alla priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive moms respektive exklusive moms. Moms tillkommer vid betalning. Priser som framgår på Läroplattformen kan när som helst ändras. Det pris som framgår i samband med anmälan är det aktuella priset som gäller för Kursen/Utbildningen ifråga.

Gunnebo reserverar sig för eventuella prishöjningar utanför Gunnebos kontroll och har rätt att omgående justera avtalade avgifter vid valutaförändring, skattehöjning eller annat offentligt ingripande i Sverige eller utomlands, vilka innebär att Gunnebos kostnader ökar. Exempelvis förändrade momssatser.

4.2 Betalningsmetoder

Kurser, utbildningar, föreläsningar och övriga produkter på Gunnebo Akademi (med undantag för YH-utbildningar/kurser) betalas i samband med anmälan med kort, faktura eller delbetalning via Klarna. Klarnas villkor finns att läsa här:

https://www.klarna.com/se/villkor/

 

5. OMBOKNING OCH AVBOKNING 

5.1. Allmänt

Gunnebo erbjuder enbart möjlighet till ombokning efter skriftlig överenskommelse mellan Parterna.

Utebliven närvaro från kurstillfälle innebär att kurstillfället är förbrukat. Deltagaren kan inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under Kursen/Utbildningen eller få någon form av ekonomisk kompensation för det tillfälle då Deltagaren var frånvarande.

En avbokning ska alltid ske skriftligen till Gunnebo.

Utebliven betalning av faktura gäller INTE som avbokning.

Vid avbokning av distanskurser gäller enligt följande:

• Vid avbokning fram till och med 30 dagar före kursstart återbetalas hela kursavgiften.

• Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften. Efter kursstart görs inga återbetalningar.

5.2. Särskilda avbokningsvillkor för Slow Flowers-24

Vid avbokning av Slow Flowers-24 gäller följande:

• Vid avbokning senast 15 januari 2024 behåller Gunnebo en avgift på5000 kr.

• Vid avbokning från och med 23 januari 2024 görs inga återbetalningar.

6. ÅNGERRÄTT 

Beställare i egenskap av konsument kan ha rätt till ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ("Distansavtalslagen"). Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet inom ångerfristen utan att ange någon anledning, under förutsättning att villkoren för ångerrätt uppfylls. Ångerfristen är 14 dagar och börjar att löpa den dag konsumenten ingick avtalet. Ångerrätten gäller enbart för konsumenter.

6.1. Undantag från ångerrätten

Ångerrätten för en Kurs/Utbildning gäller inte om dess ändamål har ett samband med Beställarens/Deltagarens egen näringsverksamhet.

Ångerrätt gäller inte heller för avtal som avser en tjänst som har fullgjorts mot betalning om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts (enligt kapitel 2 § 11 punkt 1 i Distansavtalslagen).

Om Kursen/Utbildningen startar under ångerfristen, begär vi att konsumenten lämnar ett särskilt samtycke till att Kursen/Utbildningen startar under ångerfristen och att ångerrätt inte omfattar Kurs/Utbildning som fullgörs under ångerfristen. konsumentens samtycke innebär också att konsumenten begär att den Kursen/Utbildningen börjar utföras efter bokningens genomförande (vilket kan ske inom ångerfristen) och konsumenten samtycker till att det därigenom inte finns någon ångerrätt när Kursen/Utbildningen har fullgjorts

Om konsumenten utövar ångerrätten avseende en Kurs/Utbildning som har påbörjats och har rätt till ångerrätt enligt lagen, har Gunnebo rätt till en proportionell andel av det avtalade priset för den del av Kursen/Utbildningen som utförts tiden innan konsumenten gav meddelande om utövande av ångerrätten.

Om konsumenten inte har ångerrätt eller om den har löpt ut, har konsumenten ändå rätt att avboka Kursen/Utbildningen i enlighet med avbokningsvillkoren angivna i avsnitt 5 ovan.

Ångerrätt gäller inte heller vid bokning av Kurs/Utbildning på plats i Gunnebos lokaler.

6.2. Åberopande av ångerrätt

Om konsumenten önskar utöva sin ångerrätt och har rätt till ångerrätt enligt lagen, ska Gunnebo underrättas om detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut, för att ångerrätten ska kunna åberopas.

Underrättelsen kan ske via e-post till kontakt@gunneboslott.se eller per post till Christina Halls väg, 431 36 Mölndal. Ångerrätten kan även utövas genom att använda den ångerblankett som finns att ladda ner via följande länk: LÄNK, och skicka den ifyllda ångerblanketten till Gunnebo.

I konsumentens meddelande ska dennes namn, adress, e-postadress samt vilken kurs som ångerrätten avser framgå klart och tydligt.

Om konsumenten utövar sin ångerrätt, och har rätt till ångerrätt, ska Gunnebo betala tillbaka den kursavgift som konsumenten har betalat till Gunnebo. Eventuellt obetald del av kursavgiften kommer att krediteras (om faktura skickats eller om betalning skett med kort via hemsidan) alternativt inte faktureras (om faktura inte skickats), med undantag för eventuellt redan fullgjorda delar av kursen.

Återbetalning ska göras utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från den dag då Gunnebo tog emot konsumentens meddelande om att avtalet frånträtts.

Betalningsmetoden för återbetalningen är densamma som den konsumenten använde vid köpet, om inte konsumenten uttryckligen går med på något annat. Konsumenten får inte drabbas av några kostnader på grund av att ett annat betalningssätt används.

7.  RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR 

Vid för få anmälningar till Kursen/Utbildningen har Gunnebo rätten att ställa in utbildningen. Vid tillfällen då kurs ställs in av Gunnebo återbetalas erlagd kursavgift.

Vid tillfälle av föreläsares sjukdom eller annat förhinder, förbehåller sig Gunnebo rätten att ersätta föreläsaren med, enligt Gunnebos bedömning, en likvärdig föreläsare. Om en ersättare inte finns att tillgå, har Gunnebo rätt att senarelägga ett planerat moment (exempelvis en föreläsning).

Gunnebo reserverar sig även för ändringar av kurslokal, schema och liknande.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH UTBILDNINGSMATERIAL

Gunnebo äger samtliga immateriella rättigheter och övriga rättigheter hänförliga till Läroplattformen och Gunnebos verksamhet (med undantag för eventuella rättigheter som ägs av Gunnebos licensgivare). Gunnebo överlåter eller överför inga av sina immateriella rättigheter eller övriga rättigheter till någon annan med anledning av Villkoren.

Allt material som delas av Gunnebo på Läroplattformen är upphovsrättsskyddat och tillhör Gunnebo. Spridning av utbildningsmaterialet är förbjudet och vid överträdelse kan juridiska åtgärder vidtas. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot ovan angiven bestämmelse.

Texter, konstnärligt material m.m. som Deltagaren skapar under Kursen/utbildningen omfattas av upphovsrätt, och varje Deltagare erhåller upphovsrätt till det som denne skapat. Gunnebo får rätt att, utan begränsning i tiden och utan särskild ersättning, använda Deltagares inlämningsuppgifter inklusive upphovsrättsligt skyddat material som tillhör Deltagaren i marknadsförings- och informationssammanhang samt i sitt framtida utbildningsmaterial, oavsett format eller media.

9. DISTANSKURSER

Gunnebo tillhandahåller Distanskurser, som kan inkludera webbinarier (realtid) och förinspelat innehåll (ej realtid), vilka tillhandahålls via internet genom vid var tid anvisad digital lösning/plattform.

Rätten till åtkomst till Distanskurser inklusive tillhörande utbildningsmaterial tillfaller endast den registrerade Deltagaren. Deltagaren får inte på något sätt tillgängliggöra innehåll från Distanskurs eller utbildningsmaterialet för annan person. Inloggningsuppgifter som används för tillgång till Distanskurser och utbildningsmaterial ska behandlas med fullständig sekretess.

Beställaren ansvarar för att Deltagaren innehar den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Distanskurser, såsom dator med modern prestanda och installerat adekvat virusskydd samt internetuppkoppling med erforderlig kapacitet för att Deltagaren ska kunna tillgodogöra sig Distanskursen.

Gunnebo kan inte hållas ansvarig för skador eller förluster, inbegripet övriga eventuella konsekvenser av att Deltagarens åtkomst till Distanskurs eller digitalt moment förhindras tillfälligt eller permanent, till följd av avbrott, störning eller upphörande av Deltagarens uppkoppling mot internet eller annan omständighet som inte orsakats av Gunnebo.

Deltagaren får inte, varken helt eller delvis, spelas in, sälja, kopiera eller distribuera Distanskurs eller digitala moment.

Bristande tillgång till Läroplattformen eller Distanskurs på grund av avbrott, underhåll, fel eller liknande utanför Gunnebos kontroll ger inte Deltagaren (eller Beställaren) rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

10. KOSTNADER

I utbildningsavgiften ingår allt studiematerial.

Deltagaren står själv för arbetskläder- och skor.

11. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

Gunnebo har ingen olycksfallsförsäkring för Deltagare, vilket innebär att Deltagaren själv bör se över sina försäkringar.

12.  DIPLOM

Om diplom ingår i Kursen/Utbildningen enligt kursspecifikationen, utfärdar Gunnebo enbart ett (1) diplom till Deltagaren (förutsatt att Deltagaren har deltagit på Kursen/Utbildningen). Deltagaren ansvarar ensamt och tillfullo för förvaring av diplomet efter att det har tillhandahållits av Gunnebo. I de fall det inte krävs av tvingande lagstiftning, har Gunnebo ingen skyldighet att föra ett register över utfärdade diplom eller bekräfta Deltagares deltagande i Kurs/Utbildning eller mottagande av diplom i efterhand. 

13.  ANSVARSBEGRÄNSNING

13.1. Befriande omständigheter (Force Majeure)

Envar av Parterna, inklusive tredje part som anlitats av Gunnebo för att utföra delar av sina avtalsenliga åtaganden eller rättsliga förpliktelser, är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt avtalade villkor och blir inte skadeståndsskyldig, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet av förpliktelsen och som ligger utanför partens kontroll och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”befriande omständighet”).

Som befriande omständighet ska anses exempelvis men inte uteslutande: myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, pandemi, epidemi, blixtnedslag, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan befriande omständighet.

Befriande omständighet ska utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder under sådan tid som fullgörande av avtalade förpliktelser måste uppskjutas till följd av den inträffade befriande omständigheten.

Part ansvarar inte för skada som beror på Force Majeure-situation.

Part som åberopar befrielsegrund enligt punkten ovan ska utan dröjsmål underrätta motparten därom.

13.2. Indirekta skador

Part kan inte i något fall hållas ansvarig för följdskador, utebliven vinst och/eller andra indirekta skador, såvida inte det krävs av tvingande lagstiftning.

13.3. Friskrivning

Gunnebo begränsar härmed sitt skadeståndsansvar gentemot Beställare i egenskap av konsument i den utsträckning som tillämplig svensk konsumentskyddslagstiftning tillåter.

Gunnebo friskriver sig tillfullo från skadeståndsansvar gentemot Beställare i egenskap av näringsidkare, i den utsträckning som tillämplig lagstiftning tillåter.

14. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Gunnebo behandlar samtliga personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, "GDPR" (General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU/EES-området och innebär ett skydd för dig och din personliga integritet. Mer information om Gunnebos behandling av personuppgifter finns att läsa i Gunnebos integritetspolicy. 

15. BESTÄMMELSERS ÖVERLEVNAD

Bestämmelser i Villkoren som uttryckligen eller med hänsyn till dess karaktär eller kontext är avsedda att gälla även efter det att Villkoren har upphört att gälla, inkluderande men inte begränsat till, immateriella rättigheter och tvistelösning, ska gälla efter det att Villkoren har upphört att gälla.

16. BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i dessa Villkor helt eller delvis skulle befinnas icke verkställbar eller ogiltig av allmän domstol, skiljenämnd eller Allmänna reklamationsnämnden, ska det inte innebära att Villkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska den aktuella bestämmelsen i övriga delar samt alla övriga bestämmelser i Villkoren vara gällande, och i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, ska skälig jämkning i avtalet ske.

17. FULLSTÄNDIG REGLERING

Dessa Villkor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som det rör. Villkoren ersätter och upphäver varje tidigare överenskommelse eller annan kommunikation mellan Parterna, skriftlig som muntlig.

18. ÄNDRINGAR 

Gunnebo har rätt att ändra dessa Villkor.

19. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Beställaren och/eller Deltagaren får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet utan Gunnebos föregående skriftliga godkännande. Detta innebär bland annat att det inte är tillåtet att ge bort eller sälja Deltagarens kursplats till någon annan utan Gunnebos godkännande. 

20. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

Tillämplig lag: Villkoren ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan Gunnebo och Beställare i egenskap av konsument ska i första hand försöka lösas mellan Parterna.

Konsumenter har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Dessutom kan konsumenter lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr.

Konsumenter har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Mer information om konsumenters rättigheter finns att läsa på Konsumentverkets webbplats (www.konsumentverket.se).

Om Gunnebo och konsumenten ifråga inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av svensk allmän domstol, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Allmän domstol: Tvister som uppstår mellan en Gunnebo och Beställare i egenskap av näringsidkare, ska bli slutligt avgjord av svensk allmän domstol, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.

21. GUNNEBOS KONTAKTUPPGIFTER

Firma: Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Postadress: Christina Halls väg, 431 36 Mölndal

E-postadress: kontakt@gunneboslott.se

Telefon: 031-3341600


Created with