GUNNEBOS POLICY FÖR PERSONUPPGIFTER - GDPR

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Gunnebo Slott och Trädgårdar AB erbjuder dig möjlighet att via Gunnebos hemsida beställa produkter och tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av nyhetsbrev, undersökningar eller erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad samt vilka intresseområden du har.

Gunnebo värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder webbsidor och tjänster som återfinns på vår hemsida.

Gunnebo är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi samlar in dina personuppgifter såsom namn och e-postadress när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev, tävlingar, kampanjer eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Gunnebo behandlar dina personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

  • För att fullgöra beställningar av varor och tjänster via hemsidan.
  • Möjliggöra god kundservice som att hantera förfrågningar eller skicka information som du har begärt, t.ex. nyhetsbrev.
  • Uppgifter om beställningar av varor och tjänster lagras och analyseras samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
  • För att kunna administrera kundprofiler, genomföra analyser samt marknadsundersökningar.
  • För att ta fram statistik om våra användares beteende och mönster men utan att kunna identifiera någon enskild person.
  • För att genom analys av ditt beteende på våra webbplatser utveckla, leverera och förbättra våra produkter och tjänster.
  • För att skicka dig information om marknadsföring via e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss.
  • För att kontakta dig via e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Observera att du när som helst kan tacka nej till denna marknadsföring.
  • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats för att den ska vara mer användbar och för att förbättra din användarupplevelse.
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policys.

Det kan tillkomma eventuellt ytterligare ändamål som i så fall anges vid insamlingstidpunkten.

 

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER

Gunnebo sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart i kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Genom din registrering samtycker du till att Gunnebo lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Innan vi behandlar personuppgifter gör vi en i intresseavvägning för att avgöra om behandlingen sker i enlighet med gällande lagsstiftning. Vid intresseavvägning gör vi en bedömning om rätten till behandling av data enligt denna policy väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

Du kan alltid meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Gunnebo kommer inte utan ditt samtycke vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning och om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst.

Gunnebo kommer att bevara dina uppgifter tills det att du återkallar ditt samtycke. I marknadsföringssyfte används dock inte information under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandling, max ett år efter senaste interaktion. Detta innebär att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring. Viss information kan behållas längre då det krävs andra lagkrav som t.ex. bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vänligen notera att länkar som kan finnas på vår hemsida till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integrationsskydd än vad som anges här.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka information om dig och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller begära att vi helt tar bort dem. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Du kan när som helst avanmäla ditt intresse för framtida nyhetsbrevutskick från oss genom att kontakta oss.

SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, om du vill avanmäla ditt intresse för nyhersbrevutskick eller om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss: kontakt@gunneboslott.se

 

Integretetspolicy

Skapad med