YH-KURS

Ängar - skötsel, anläggning och restaurering

YH-kurs
40 YH-poäng/8 veckor
20 januari 2025 – 15 augusti 2025
Ansökan öppen 1 juli 2024 - 1 november 2024 (länk till ansökan längst ner på sidan)

Innehåll
Här är kursen för dig som vill höja din ängskompetens!
Genom teori och praktik avhandlas skötsel, nyanläggning och restaurering av ängsmark i olika miljöer; från innerstad till naturreservat.
Syftet med kursen är att öka kunskapen om ängens förutsättningar och ge fler möjlighet att möta den ökande efterfrågan inom detta område.

Efter avslutad kurs kommer du bland annat ha kunskaper om…
...förutsättningar för ängen som naturtyp
...ängsmarkens betydelse i arbetet mot de ...nationella och globala miljömålen
...de maskiner, redskap och metoder som kan användas för att sköta en äng, och deras för- och nackdelar
...sociala och praktiska utmaningar med stadsnära ...ängsmark och olika lösningar.

Med hjälp av dina nya kunskaper kommer du bland annat kunna…
...bedöma status på en ängsyta och se dess ...förutsättningar för ökad artrikedom
...välja ängsskötselinsatser utifrån faktorer som miljö, ekonomi, tid, platsens beskaffenheter, sociala värden samt kunskapsnivå hos utföraren
inom budget- och tidsramar prioritera mellan olika ängsytor utifrån ekologiska och sociala värden.

Platsen
Utbildningen genomförs av Gunnebo Slott och Trädgårdar AB; ett kommunalägt kulturreservat och byggnadsminne i Mölndal en knapp mil söder om Göteborg.
Gunnebo räknas till en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer med ledorden högklassigt hantverk, historisk trovärdighet och håll­bar livsstil i fokus; något som också präglar utbildningen. På Gunnebos egendom finns stora arealer med slåttermark som kommer att användas för praktik och demonstrationer.
Undervisningen på Gunnebo kombineras med studiebesök och praktiska moment på andra platser i Västsverige; från urban ängsmark till skyddade ängar i natur- och kulturreservat.

Upplägg och organisation
Kursen följer ängens växtsäsong och viktiga tidpunkter i ängsarbetet. Den fysiska undervisningen sker på helfart och är uppdelad i fyra block med en mix av föreläsningar, praktiska övningar, demonstrationer och studiebesök. I perioderna mellan blocken ägnar sig de studerande åt självstudier och inlämningsuppgifter i egen takt, med regelbunden uppföljning av lärare och tillgång till handledning.
Utbildningens första block innehåller merparten av teorikunskaperna. Under vår- och sommarperioderna får deltagarna sedan förankra och fördjupa sina kunskaper genom en kombination av teori och praktik.

Upplägg (följande veckor är preliminära):
Vecka 4 Vårvinter  - Teoretisk ängskunskap (distansundervisning)
Vecka 15 Vår - Praktisk fagning, naturvårdsbränning (väderberoende), restaurering och nyanläggning
Vecka 24 Försommar - Florakunskap, studiebesök till olika ängstyper, analys av ängar i olika status samt praktiskt ängsarbete
Vecka 32-33 Sensommar - Praktisk slåtter, maskinkunskap, hamling, liekurs, hässjning och annan gräshantering

Kursen betygsätts genom inlämningsuppgifter och observation i arbete. Som stöd i inlärningen finns en digital lärplattform. Kursen pågår under 2024 med sista kursmoment i augusti.
På grund av kursens karaktär rekommenderas fysisk närvaro på vårens och sommarens kursblock. Viss möjlighet till flexibla lösningar finns dock. Kontakta utbildningsansvarig om du behöver diskutera anpassat upplägg.
Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Kostnader för material och kurslitteratur kan tillkomma.
Om du kommer ha nytta av kursen i din nuvarande tjänst rekommenderar vi dig att tala med din arbetsgivare om fortbildning på arbetstid.

Behörighet och målgrupp
Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier krävs också minst 6 månaders yrkeserfarenhet på halvtid från den gröna sektorn.
Tillträdeskraven medger olika ingångar till kursen, men de studerande ska ha tidigare kunskap och erfarenhet av arbete med natur och växter. Dessa kunskaper och erfarenheter kan ha inhämtats genom studier och arbete inom områdena trädgård, skog, jordbruk/lantbruk och biologi. De kan även ha inhämtats utan studier, genom mångårig arbetslivserfarenhet.
Kursen syftar till att ge ängskompetens till personer som snabbt kan omsätta kunskaperna till konkret handling. Personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden i de gröna näringarna får därför högre placering i urvalet. För att styrka arbetserfarenhet behövs arbets- och praktikintyg från de gröna näringarna. Omfattningen på den gröna arbetserfarenheten avgör poängsättningen vid urvalsprocessen. Arbete med ängsmarker är särskilt meriterande.

Ansökan öppen 1 juli - 1 november

Empty space, drag to resize
Skapad med